Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Regiovorming en Kerkopbouw

Grotere bestuurlijke eenheden van parochies

Het gaat om de toekomst!

De belangrijkste reden om naar grotere samenwerkingsverbanden of fusies van parochies te streven, is de zorg van de bisschop voor de continuïteit van de presentie van de R.K. Kerk in het hele territorium van ons diocees op de langere termijn. Die zorg wil hij met de parochies delen: hoe kunnen we in de provincie Noord Holland en een deel van Zuidelijke Flevoland er garant voor staan dat:

  • het Evangelie verkondigd blijft worden,
  • kerkelijke participatie mogelijk blijft, m.n. de Eucharistie gevierd kan worden en het aanbod van de Sacramenten en van het pastoraat gewaarborgd blijft, en
  • zoekende mensen een goed aanbod kunnen vinden?

De oorzaak van die zorg is gelegen in het feit dat onze Kerkgemeenschap kleiner wordt. Dat is een proces dat al enkele decennia gaande is en nog steeds door gaat (zie o.a. de notitie bij de vervolgnota). Ook het aantal priesters, diakens en pastoraal werkers is niet groot genoeg om presentie in alle parochies te kunnen garanderen, terwijl dit essentieel is voor elke geloofsgemeenschap.

Vanaf 1 januari 2017 hebben we in ons bisdom:

  • 24 grote parochies of recente fusies uit meerdere parochies
  • 26 samenwerkingsverbanden van meer parochies

Met een aantal parochies worden nog nadere afspraken gemaakt.

Diocesane Commissie Regiovorming en Kerkopbouw

Deze commissie heeft als taakstelling meegekregen:

  • aansturing en implementatie van het beleid van de Bisschop dat is neergelegd in de nota Nieuwe Tijden Nieuwe Wegen, mei 2004 m.b.t. de regiovorming, de missionaire kerk en het sacramenteel leven van de kerk.
  • adviezen formuleren en beleidsvoorstellen doen aan de Bisschopsraad m.b.t. pastorale (re)organisatie/kerkopbouw zoals samenvoeging dan wel opheffen van parochies of het onttrekken van een kerk aan de eredienst.

Als leden zijn benoemd:

Kanselier dr. B.J.Putter tevens voorzitter
Dhr. M.F.E. van der Knaap stafmedewerker kerkopbouw, tevens secretaris
Jhr. Mr. S.R.K.M. van Weede staffunctionaris personeelszaken
Dhr. T.J. van der Steen MBA bisdomeconoom
Drs. M.N.F.M. Frederiks adviseur

 

Dienst Kerkopbouw

Stafmedewerker Kerkopbouw:

M. van der Knaap stafmedewerker Kerkopbouw
e-mail: mvanderknaap@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
tel. 023-511 2640

 

Documenten en literatuur

Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland,
Regelingen R.-K. Kerkgenootschap in Nederland nr 3,
Email: bestel@rkk.nl

Codex Iuris Canonici / Wetboek van Canoniek Recht,1983,
Latijns-Nederlandse Uitgave, Gooi &Sticht, Hilversum,1987, ISBN 90 304 0370 5

Diocesane Beleidsnota: Nieuwe Tijden Nieuwe Wegen, mei 2004
Bisdom van Haarlem.

Petra Stassen & Ad van der Helm: Geloof in de toekomst. Samenwerking van parochies als instrument van vitalisering. Meinema, Zoetermeer, 2002, ISBN 90 211 3890 5

Petra Stassen & Ad van der Helm: Handboek voor parochiebesturen, Abdij van Berne, Heeswijk, 2007, ISBN 978 90 76242 83 5

 

KASKI

Kaski Het KASKI doet o.a. voor het bisdom Haarlem lokaal en regionaal sociaal-kerkelijk onderzoek. Dr. A.P.J.Bernts, directeur van het KASKI is ook lid van de Diocesane Commissie voor Regiovorming en Kerkopbouw.
Zie ook: www.ru.nl/kaski

RK Bureau voor de ledenadministratie

RK Bureau voor de ledenadministratie Vanaf 1 januari 2006 is het RK Bureau voor de Ledenadministratie de verbindingsschakel tussen de afzonderlijke ledenadministraties in de verschillende parochies en de Stichting Interkerkelijke Leden-Administratie (SILA) die burgerlijke gegevens met de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA) communiceert.

In de loop van de komende jaren zullen alle parochies bovendien rechtstreeks gaan deelnemen aan de centrale database, waarbij de eigen ledenadministratie kan vervallen. Nieuw aan deze mogelijkheid - in vergelijking met het recente verleden - is dat de RK Kerk niet alleen een centrale ledenadministratie heeft waarin burgerlijke gegevens kunnen worden opgeslagen. Ook kerkelijke gegevens m.b.t. doop, kerkelijk huwelijk, etc. worden dan centraal geadministreerd. Als de parochies op termijn de eigen afgeschermde ruimte in het systeem gebruiken, wordt veel onderhoudswerk aan de administratie eenvoudiger én kan de parochie van allerlei andere faciliteiten profiteren, zoals financiële administratie, documentenbeheer, interne en externe communicatie, enz.

Dan vallen alle puzzelstukjes op hun plaats!

R.K. Bureau voor de ledenadministratie
Steeg 25
6086 EJ Neer
tel. (085) 773 14 06 (9.00 - 13.00 uur)
leden@ipal.nu
www.rkledenadministratie.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose