Bisdom Haarlem-Amsterdamlink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bisdominformatie

Contact

postadres:
Postbus 1053
2001 BB  Haarlem

telefoon: 023 - 511 26 00
fax: 023 - 511 26 29

e-mailadres: info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Bisschop

Mgr. Punt Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Dr. Jozef Marianus Punt

10 januari 1946
9 juni 1979
1 april 1995
1 juli 1995
15 september 1998
21 juli 2001
29 september 2001

Geboren te Alkmaar
Priester gewijd
Benoemd tot hulpbisschop van Haarlem
Bisschop gewijd
Benoemd tot apostolisch administrator
Benoemd tot bisschop van Haarlem
Plechtige inbezitname van de zetel
Bisschopshuis
Leidsevaart 146
2014 HE  Haarlem

Postbus 1053
2001 BB  Haarlem

tel.
fax.
023 - 511 26 00
023 - 511 26 29

Diocesane diensten
Zilkerduinweg 375
2114 AM  Vogelenzang

Postbus 1053
2001 BB  Haarlem

tel.
fax.
023 - 511 26 00
023 - 511 26 29

Kathedrale Basiliek van Sint Bavo
Leidsevaart 146
2014 HE  Haarlem

tel. 023 - 532 30 77
www.rkbavo.nlKoorschool Sint Bavo Muziekinstituut
Westergracht 61
2013 ZL Haarlem

tel. 023 - 531 10 54
www.koorschoolhaarlem.nl

 

Mgr. Hendriks

Hulpbisschop en Vicaris-Generaal

Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. dr. Jan W.M. Hendriks

17 november 1954
geboren te Leidschendam
24 maart 1979
diakenwijding
29 september 1979
priesterwijding
1997
aanstelling tot rector van De Tiltenberg
10 december 2011
wijding hulpbisschop
benoeming tot titulair bisschop van Arsacal
www.arsacal.nl
1 januari 2012
benoemd tot vicaris-generaal

 

Mgr. Van Burgsteden

Emeritus hulpbisschop

Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Johannes Gerardus Maria van Burgsteden sss.

8 december 1935 Geboren te Achterveld
15 maart 1964 Priester gewijd
24 juni 2000 Benoemd tot hulpbisschop en vicaris generaal
9 september 2000 Bisschop gewijd
21 juli 2001 Opnieuw bevestigd tot hulpbisschop en vicaris generaal
25 oktober 2011 Eervol ontslag vanwege het bereiken van de canonieke leeftijd (emeritaat)

 

 

Vicaris en rector Gerardus Hendrikus Bernardus Bruggink

Bisschoppelijk vicaris

De Hoogeerwaarde Heer Gerardus Hendrikus Bernardus Bruggink

  • Kanunnik van het Kathedraal Kapittel
11 juni 1950 geboren te Oldenzaal
15 september 1979 diakenwijding
31 mei 1980 priesterwijding
2012 Aanstelling tot rector van De Tiltenberg
2016 Aanstelling vicaris voor de categoriale zielzorg

 

Bisdomstaf

Bisschop: Mgr. dr. J.M. Punt
Hulpbisschop/Vicaris-Generaal: Mgr. dr. Jan W.M. Hendriks
Bisschoppelijk Vicaris: Drs. G.H.B. Bruggink
Algemeen Econoom: T.J. van der Steen MBA
Secretaris-Generaal: Drs. E.H.A. Fennis
Kanselier: Dr. B.J. Putter
Vice-Kanselier: Jhr. mr. S.R.K.M. van Weede
Staflid: Drs. M.N.F.M Frederiks

 

Bisschopshuis
Leidsevaart 146
2014 HE  Haarlem
tel. 023 - 511 2600
Secretariaat Diocesane Diensten
Zilkerduinweg 375
2114 AM  Vogelenzang
tel. 023 - 511 2600

Bisschophuis te Haarlem
Bisschopshuis te Haarlem
De Tiltenberg te Vogelenzang
De Tiltenberg te Vogelenzang

Dienst Secretariaat Generaal

Deze dienst is verantwoordelijk voor alle inkomende en uitgaande post van de bisschoppen en coördineert de afwerking hiervan naar de verschillende diensten. Daarnaast coördineert het de liturgische en andere representatieve activiteiten van de bisschoppen. Het secretariaat ondersteunt het Bisschoppelijk Bestuur – en de daaraan verbonden adviescolleges – in de uitoefening van haar bestuurlijke taken.

Deze dienst is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van alle aanstellingen, benoemingen en ontslagen van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom Haarlem-Amsterdam en voor een goede naleving van de daarvoor vastgestelde procedures. U kunt bij deze dienst terecht voor alle vragen op het terrein van aanstelling, rechtspositie, pensioen, supervisie etc.

Onder deze dienst valt de uitvoering van het liturgisch beleid in het bisdom en de contacten met de kathedraal en het Muziekinstituut.

Deze dienst bereidt de aanvragen voor Pauselijke Onderscheidingen voor, alsmede de delegaties voor dopen, vormen en de sluiting van gemengde huwelijken of huwelijken in het buitenland.

Onder de verantwoordelijkheid van deze dienst vallen ook het archief, de postkamer en de huishouding van het bisdom.

Diaken drs. E.H.A. Fennis
Dr. B.J. Putter, pr.
Jhr. Mr. S.R.K.M. van Weede
Mw P. Vermeer
Mw. A.A. van Assema

Secretaris-Generaal
Kanselier
Vice-Kanselier / Staffunctionaris Personeel
medewerkster
medewerkster
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang

Postbus 1053
2001 BB Haarlem

tel.
fax.
023 - 511 26 00
023 - 511 26 29

 

Dienst Financiën en Bouwzaken

Deze dienst gaat over alle financiële zaken van het bisdom. De afdeling bouwzaken adviseert het bisdombestuur en parochiebesturen over gebouwen en begraafplaatsen als deze eigendom zijn van een kerkelijke instelling. Ook adviseert de afdeling over roerende goederen van die gebouwen en begraafplaatsen, als zij waarde hebben vanuit kerkelijk, kunsthistorisch of cultuurhistorisch oogpunt.

T.J. van der Steen MBA

Algemeen Econoom 
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang

tel. Financiën: 
tel. Bouwzaken: 
023 - 511 26 40
023 - 511 26 50

 

Juridische Zaken

Juridisch secretariaat

Het juridisch secretariaat van het Bisdom Haarlem-Amsterdam ondersteunt de besturen van kerkelijke instellingen (dekenaten, parochies, parochiële caritasinstellingen, en enkele overige kerkelijke instellingen) bij vragen op het gebied van het Nederlands recht en het canoniek recht. Er wordt onder andere advies gegeven op het gebied van vermogensrecht en overeenkomstenrecht. Bij bestuurlijke geschillen kan het juridisch secretariaat optreden als gemachtigde. Voor vragen over het kerkelijk recht: www.canoniekrecht.nl

Dr. B.J. Putter

Kanselier
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang

tel.: 
fax:
023 - 511 26 30
023 - 511 26 49

 

Officialaat

(kerkelijke rechtbank)

Het officialaat is de instantie van het bisdom waar rechtszaken naar kerkelijk recht worden behandeld. Zaken tot ongeldigverklaring van een huwelijk, verzoeken voor een separatio alsook de behandeling van documentaire processen vallen onder het kerkelijk huwelijksrecht en het kerkelijk procesrecht en worden behartigd door het officialaat.

Dr. A.J.T. van den Hout officiaal
Mw. P. Vermeer
notaria
pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
tel.
fax

023 - 511 26 30
023 - 511 26 49

 

Dienst Pers en Publiciteit

Deze dienst heeft twee hoofdtaken:

  • de woordvoering voor de bisschop en het bisdom - de contacten met de pers;
  • de verantwoordelijkheid voor de uitgaven van het bisdom, met name bisdomblad, website, persberichten, brochures, parochiebladenservice

In het kort betekent dit, dat deze dienst de externe communicatie van het bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt.

Dhr. E. Fennis
 woordvoerder
Mw. P. Vermeer
 secretariaat
tel.
fax.
023 - 511 26 60
023 - 511 26 59

 

Het Diocesaan Archief

Het archief van het Bisdom van Haarlem-Amsterdam is op een drietal plaatsen ondergebracht.

1. Noord-Hollands Archief

De archieven die gevormd zijn door de besturen van Bisdom Haarlem-Amsterdam in de periode van 1559 tot 1853 liggen opgeslagen in het Noord-Hollands Archief in Haarlem.

De inventaris is nauwgezet opgesteld in 1956 door P.M. Verhoofstad, de toenmalige archivaris van het bisdom. Dit archief is openbaar.

Na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 werd ons bisdom weer bestuurd door eigen bisschoppen. Dit zogenaamde oud-archief van het Bisdom Haarlem-Amsterdam over de periode van 1853 tot circa 1965 bevindt zich eveneens in het Noord-Hollands Archief.

In dit archief vindt men alles wat te maken heeft met de geschiedenis van ons bisdom. De geschiedenis van de parochies, de verenigingen, de oorlog, de katholieke pers, en de privé-archieven van de bisschoppen. Ook dit archief is openbaar.

In het bisschoppelijk archief zult u te vergeefs zoeken naar doop, trouw- en begraafregisters. Deze kerkelijke registers van de periode tot 1811 staan, met uitzondering van de steden Alkmaar en Amsterdam, ter inzage op de studiezaal van het Noord-Hollands Archief. De doop-, trouw- en begraafregisters van Alkmaar zijn te vinden in het Regionaal Archief Alkmaar en van Amsterdam in het Stadsarchief Amsterdam. Voor de periode vanaf 1811 moet worden verwezen naar de archieven van de parochies.

Een apart onderdeel van het bisschoppelijk archief wordt gevormd door de archieven van het voormalige kleinseminarie Hageveld en het grootseminarie Warmond.

Deze beide archieven zijn zonder schriftelijke toestemming van de archivaris van Bisdom Haarlem-Amsterdam niet openbaar.

Noord-Hollands Archief
Bezoekadres: Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem
Postadres: Postbus 3006, 2001 DA Haarlem
E-mailadres: info@noord-hollandsarchief.nl
Website : www.noord-hollandsarchief.nl

Openingstijden:
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00-17.00 uur
elke derde zaterdag van de maand van 9.00-17.00 uur

2. Archief van Utrecht

Een klein gedeelte van het zogeheten oud-archief, dat de periode vanaf de oprichting van het Bisdom Haarlem in het midden van de 16de eeuw tot 1853 omvat, bevindt zich in het archief van Utrecht. Een heel belangrijk onderdeel hiervan is de opkomst van de reformatie en het ondergronds gaan van de katholieke Kerk en daarin de periode van de Aartspriesters. Zij waren de raadgevers van de nuntius, die ons land kerkelijk veelal vanuit Brussel of Keulen bestuurden, bij onder meer de benoeming van pastoors. Dit archief is openbaar.

Het Utrechts Archief
Alexander Numanskade 201
3572 KW Utrecht

3. Bisschopshuis

Het meest recente archief van Bisdom Haarlem-Amsterdam, dat alle documenten omvat gedateerd na 1965, bevindt zich in het Bisschopshuis te Haarlem.
Hier ligt ook een groot aantal tekeningen van kerken in het bouwarchief opgeborgen.
Dit archief is in principe niet openbaar.
Voor specifieke vragen kunt u zich evenwel wenden tot de archivaris.

Bisschopshuis
Leidsevaart 146
2014 HE Haarlem

drs. dhr. F.J. Twisk
archivaris

Bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 09.00 en 13.00 uur

tel.
email

023 - 511 26 00
ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

 

In bewaring geven van het parochiearchief

Het beheren van een archief is geen sinecure. Het vergt deskundigheid, tijd en financiële middelen. Voor veel parochies is een dergelijk beheer dan ook een te zware belasting. Het zou echter te betreuren zijn als dit verwaarlozing van het archief tot gevolg zou hebben. Op den duur zou een dergelijke verwaarlozing leiden tot het verlies van een belangrijk historisch cultuurgoed.

De overheid beschouwt de archieven van kerkelijke instellingen als cultuurgoederen die voor het nageslacht dienen te worden bewaard. Om deze reden ziet zij het dan ook als haar taak zo nodig archieven van parochies in bewaring te nemen. Iedere parochie die dat wil kan haar (oude) archief in bewaring geven bij een archiefdienst van de overheid. De parochie blijft dan eigenaar van het archief, maar het beheer ervan en alles wat daarbij komt kijken, is in handen van de archiefdienst. Inbewaringgeving aan een archiefdienst van de overheid wordt dan ook aanbevolen, zeker indien het beheer van het archief in een parochie problemen oplevert.

De Diocesane Archiefcommissie van het bisdom Haarlem-Amsterdam, bestaande uit zeven leden en opgericht in 1986, heeft onder meer tot taak voorlichting te geven over de mogelijkheid archieven in bewaring te geven en te stimuleren dit ook te doen. En dit niet zonder resultaat: in de afgelopen twintig jaar heeft bijna een honderdtal parochies in ons bisdom het archief in bewaring gegeven.

Voor meer informatie kunt u zich altijd wenden tot de archivaris van het bisdom, te bereiken op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 – 13.00 uur onder telefoonnummer 023 – 511 26 00. Of via de email: ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose